De fyra första momenten på kursen Utmanande matematik examineras med hjälp av skriftliga inlämningsuppgifter. När du loggar in på denna sida för första gången blir du tilldelad fyra olika moduler – dessa hittar du (om du är inloggad!) på sidan mitt hem samt i menyn till vänster (under "Mina kurser"). 

Varje modul motsvarar ett kapitel i boken, och behandlar ett visst område i matematik. I varje modulnamn finns en siffra mellan I och IV (t.ex. Algebra I - Olikheter, Talteori III - Kongruenser). Siffran berättar hur svår modulen är. Du kommer tilldelas en modul av varje svårighetsgrad och en inom varje område. Modulerna är oberoende av varandra och kan göras i valfri ordning; vi rekommenderar dock att du börjar med lägsta siffran.

Vi har inga speciella inlämningsdatum; varje kursdeltagare bestämmer själv när lösningarna lämnas in. Du väljer den takt som passar bäst för dig. Notera att om du söker studiemedel för kursen måste du läsa kursen under den tidsperiod som du anger till CSN.

Det sista momentet i kursen, när du gjort inlämningsuppgifterna i alla fyra moduler, är ett seminarium. Du hittar mer information om detta på kursens huvudsida, under rubriken Seminarium.

Uppgifterna

Till varje modul finns 10 problem som du ska lösa (dessa hittar du under rubriken ”Hemuppgifter” längst ner i respektive modul). Problem 1-4 är 1-stjärniga, 5-8 är 2-stjärniga och 9-10 är 3-stjärniga. Antalet stjärnor anger hur svår uppgiften är, samma system används i kursboken.

Du hittar dina problem genom att följa länken i respektive modul. I varje modul delas uppgifterna i två olika delar.

Del 1 - betyg E

Del 1 består av uppgift 1-5 i varje modul. För att den ska bedömas som tillräcklig måste du lösa samtliga fem problem korrekt, och redovisa lösningarna tydligt enligt instruktionerna nedan. Lösningar till alla fem problem måste lämnas in samtidigt. Om lösningen inte är godkänd vid första försöket ska du göra om dina lösningar enligt mentorns rättningskommentarer, och lämna in igen. När din inlämning har rättats får du ett mail, men du kommer även åt rättningskommentarer och status på samma sida där du lämnat inlämningsuppgiften i fråga.

När mentorn meddelat att din lösning på del 1 är tillräcklig så ska du skicka in antingen del 2, eller en fil där du meddelar att du inte avser göra del 2, och att din senaste version av del 1 är slutgiltig. Innan detta är gjort räknas inte uppgiften som klar och betyg kan inte rapporteras in i Ladok. Examinationsdatumet i Ladok blir det datum du lämnade in del 2.

Del 2 - betyg A-D

Del 2 består av uppgift 6-10 i varje modul. Varje uppgift kan ge högst 10 poäng, så du kan få maximalt 50 poäng på del 2. Både presentationen av lösningen och dess korrekthet bedöms. Lösningar till del 2 lämnas in bara en gång - efter det rättas dina lösningar, och du får mellan 0-50 poäng för lösningarna. Det finns ingen möjlighet att komplettera på del 2.

Lösningar på del 2 kan lämnas in först efter att del 1 markerats som tillräcklig av en mentor. Du behöver inte lämna in lösningar för alla fem uppgifter på del 2, men kom ihåg att du inte kan lämna in olösta uppgifter i efterhand för att få fler poäng, precis som att du inte kan komplettera inlämnade del 2–uppgifter.

Resultatrapportering

För att resultat ska rapporteras in på kursen måste du vara antagen och registrerad på kursen. Du kan läsa mer om detta på kursens huvudsida, under rubriken Anmälan och Registrering.

Från VT19 (alltså för lösningar inskickade 2019-01-21 eller senare) rapporteras resultat på enskilda moment in efterhand, snarare än att allt rapporteras in efter seminariet. Resultaten rapporteras in efter att du lämnar in del 2. Om du inte vill lösa uppgifterna i del 2 måste du ladda upp en fil där du meddelar detta, samt att den senast inskickade versionen av del 1 är slutgiltig, för att betyg ska rapporteras in. Du kan hitta filen, och mer information, under respektive modul.

Varje modul är värd 1,5 högskolepoäng. Examinationsdatumet blir det datum då du lämnar in del 2.

Betygskriterierna

För varje inlämningsmodul får du 1,5 högskolepoäng, och ett betyg mellan A-F. Betygskriterierna är:

 • För betyg E krävs att del 1 är godkänd.
 • För betyg D krävs att del 1 är godkänd, och du har fått minst 10 poäng på del 2.
 • För betyg C krävs att del 1 är godkänd, och du har fått minst 20 poäng på del 2.
 • För betyg B krävs att del 1 är godkänd, och du har fått minst 30 poäng på del 2. 
 • För betyg A krävs att del 1 är godkänd, och du har fått minst 40 poäng på del 2. 

När du är godkänd på alla fyra moduler och seminariet får du ett slutbetyg på kursen. Slutbetyget är medelvärdet av de fyra betyg som du har fått på inlämningsuppgifterna. Detta medelvärde avrundas till närmaste hela betygssteg och ligger det precis mellan två betygssteg avrundas det uppåt.

Att lämna in lösningar

Du hittar en länk där du kan lämna in dina lösningar i respektive modul.

Nedan är en kort specifikation om lösningar:

 • Lösningarna måste vara datorskrivna. Använd ett program som klarar matematisk text, t.ex. Latex (se nedan) eller equation editor i Word.
 • Du får bara ladda upp en fil. Lösningar till alla frågor som du lyckats lösa måste skickas in samtidigt.
 • Filen ska vara i pdf-format.
 • Döp gärna filen till förnamn_efternamn_modulnamn.pdf.

Lösningar till del 2 får bara skickas in en gång för rättning.

WeBWorK

När du följer länken till dina problem i respektive modul kommer du till ett hjälpsystem som heter WeBWorK. Det finns knappar där som får det att se ut som att du kan lämna in dina svar via den sidan (t.ex. "Submit answer"), men dessa används alltså inte i den här kursen, du ska istället lämna in en pdf-fil som beskrivet ovan. Däremot fungerar knappen "Email WeBWorK TA" om du fastnar på ett problem och vill diskutera det med en av kursens mentorer.

OBS: Det finns även ledtrådar i vissa uppgifter. Om du kör fast kan du använda dig av dessa, det påverkar inte poäng eller betyg (trots att det kan dyka upp ett kryptiskt meddelande som meddelar detta).

Att skriva lösningar

För att bli godkänd på en uppgift krävs naturligtvis att du löser uppgiften på ett korrekt sätt. Nästa steg är att skriva ihop en lösning som du sedan skickar in för rättning. Tumregeln är att en annan student på Utmanande matematik som dock inte vet hur man löser denna eller en liknande uppgift ska kunna förstå din lösning.

Tanken är att uppgifterna ska lösas med de metoder och satser som presenteras i motsvarande kapitel i kursboken. Om du använder andra metoder eller satser kommer din inlämning sannolikt att underkännas. Det är t.ex. inte tänkt att man ska använda vektoralgebra för att lösa geometriuppgifter eller använda derivata för att lösa algebrauppgifter (undantaget applikationer av sats 11.9). Med det sagt finns det inte en specifik lösning man måste följa, tvärtom kan de flesta problem lösas på många sätt. Om du känner dig osäker på om en viss metod är tillåten, kontakta mentorerna så hjälper de dig.

När du skriver lösningar bör du tänka på följande:

 • Lösningen ska vara logiskt sammanhängande.
 • Lösningen ska vara tydligt skriven och lätt att följa.
 • Ange vilka metoder, satser och regler du använder.
 • Svar till alla delfrågor ska framgå tydligt.
 • Alla, eller de flesta, beräkningar måste redovisas. Vissa triviala steg kan "slås ihop", om lösningen ändå är lätt att följa
 • Alla relevanta bilder måste bifogas. Att beskriva en bild är inte tillräckligt. Bilder kan ritas för hand och scannas in, eller ritas på datorn. (Vid inlämning av geometriuppgifter är bilder i allmänhet obligatoriska.)

Tänk på att en matematisk lösning inte enbart består av formler. Det är viktigt att du redovisar dina beräkningar, men minst lika viktigt är att du med fullständiga meningar beskriver vad du gör och varför.

I boken finns massor med exempellösningar: dina lösningar ska likna dem. 

Exempel på godkända och icke-godkända lösningar

LaTeX

Nästan all matematisk och naturvetenskaplig text är typsatt med hjälp av LaTeX. Vi rekommenderar starkt att ni skapar ett konto på https://www.overleaf.com/ och använder följande LaTeX-mall för att skriva era lösningar: mall_inlupp.txt. För att använda mallen öppnar ni ett dokument i Overleaf som kompileras efter att ni kopierat och klistrat in mallen. Om det är första gången du använder LaTeX finns det många guider på internet som kan vara till hjälp, till exempel Learn LaTeX in 30 minutes. Se också institutionens information om LaTeX.


Fusk och plagiat - intyga att du tagit del av hederskodex

Alla lösningar du lämnar in bör vara självständigt författade av dig själv. Matematiska institutionen anmäler varje misstanke om fusk och plagiat till universitetets disciplinnämnd.

Som student vid Matematiska institutionen ska du känna till de regler som gäller för examination vid Matematiska institutionen och Stockholms universitet. Läs därför vår hederskodex i länken nedan, och fyll i formuläret för att bekräfta att du gjort detta.

Hederskodex vid Matematiska institutionen

Formulär för att bekräfta att du tagit del av hederskodexen

Dubblettuppgifter

Ibland råkar studenter få samma uppgift två gånger. Det är naturligtvis inte meningen och samma uppgift kan inte räknas till examinationen två gånger. Kontakta mentorerna, utmanande-matematik@math.su.se, om detta skulle hända dig så hjälper de dig att få en ny uppgift.


Senast ändrad: torsdag, 25 maj 2023, 08:45